Termeni si conditii de transportConditii generale privind furnizarea serviciilor postale S.C. URBAN LINK S.R.L.
Atunci cand comandati serviciile S.C. URBANLINK S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Sos. Oltenitei nr. 188, bl. 1, sc. 1, et. 1, ap.2, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/8983/30.07.2014 , Dumneavoastra in calitate de "Expeditor", sunteti de acord ca, in numele Dumneavoastra sau al oricui altcuiva care are un interes asupra Trimiterii Postale, sa se aplice Conditiile Generale privind Furnizarea Serviciilor Postale de mai jos, incepand din momentul in care URBAN LINK accepta Trimiterea Postala. Drepturile si indreptatirile legale pe care le aveti conform oricarei caracteristici de servicii definite (pentru care s­a facut o plata aditionala) nu sunt afectate.
Definitii
"Trimitere Postala" reprezinta toate bunurile adresate, aflate in forma finala, care urmeaza sa fie colectate, transportate si livrate la adresa indicata de Expeditor/Persoana care a comandat serviciul postal, preluate de URBAN LINK numai pe baza Notei de Transport (denumita in continuare NT) care pot fi transportate prin orice mijloace alese de URBAN LINK, inclusiv rutiere, aeriene sau orice alta cale.
Nota de transport ­ “NT” este documentul in baza caruia se va efectua serviciul postal si care va fi completat la indicatiile clientului si semnat de client in momentul expedierii.
“Client” reprezinta expeditorul sau destinatarul Trimiterii Postale, detinatorul unui exemplar din Nota de Transport (denumita in continuare „NT”)
“Serviciul ramburs” ­ serviciu postal având ca obiect trimiteri postale inregistrate, a crui particularitate const in achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de ctre destinatar expeditorului prin intermediul reţelei postale; 
“Serviciul confirmare de primire” ­ serviciu postal având ca obiect trimiteri postale inregistrate, a carui particularitate consta in predarea catre Expeditor a dovezii privind predarea trimiterii, confirmata in scris/stampilata de catre Destinatar; 
Serviciul Retur Alte Documente – presupune ca, prin intermediul curierilor nostri, Expeditorul sa poata recupera de la destinatar, la momentul livrarii, documente de interes (precum contracte, documente fiscale, etc.).
Prevederile de mai jos reprezinta termenii si condiţiile S.C. URBAN LINK S.R.L. si sunt afisate pe site­ul si la toate sediile societatii, precum si pe verso­ul documentelor de transport, denumite in continuare Note de Transport.
1. PREAMBUL
Termenii si conditiile prezentate mai jos, reprezinta clauzele contractului dintre Dumneavoastra, Expeditorul trimiterii, si noi, S.C. URBAN LINK S.R.L. In momentul in care ne predati trimiterea postala, prin semnarea documentului de transport aferent (NT), Dumneavoastra acceptati aceste clauze, pentru Dumneavoastra si pentru orice alta persoana care are interes in/legat de trimiterea postala in cauza. Conditiile si clauzele URBAN LINK se aplica in acelasi timp pentru toţi cei care au contract/sunt autorizati de noi pentru a colecta, transporta sau livra trimiterile Dumneavoastra postale. Niciun angajat al URBAN LINK sau nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba oricare din termenii sau conditiile noastre, sau de a face orice promisiune in numele nostru. Nicio dispozitie primita verbal sau in scris anterior semnarii documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a conditiilor si termenilor prezentului contract.
2. CONDITII DE ACCEPTARE
URBAN LINK nu ofera servicii postale pentru bunuri perisabile si bunuri/produse periculoase si/sau interzise (in acord cu regulamentele nationale si internationale referitoare la transport sau servicii aditionale in legatura cu bunurile periculoase) de tipul, dar fara a se limita la: stupefiante, narcotice, substante toxice, inflamabile sau interzise ori al cãror transport necesita autorizãri speciale, animale, antichitãti (casante si / sau fragile), azbest, lingouri, bani sau articole negociabile (din aceasta categorie fac parte si bonurile de masa sau bonurile cadou), arme de foc sau pãrti componente, munitie, blãnuri, ramasite umane (inclusiv cenusã) sau fluide umane, bijuterii, metale, pietre pretioase, fara insa a se limita la acestea.
URBAN LINK nu furnizeaza servicii postale pentru trimiterile postale care nu respecta restrictiile din paragrafele de mai jos: (2.a.) Trimiterile postale nu trebuie sa cantareasca mai mult de 50 kilograme sau sa depaseasca urmatoarele dimensiuni: 50 x 50 x 25 centimetri, sau un total de 150 centimetri in lungime si circumferinta, in mod cumulat. Dimensiunea liniara maxima admisa este de 3 m. (2.b.) Valoarea oricarei trimiteri postale nu poate depasi echivalentul in moneda locala al sumei de 10.000 EURO. In plus, valoarea oricaror bijuterii si ceasuri (cu exceptia imitatiilor de bijuterii sau de ceasuri) dintr­-o trimitere postala nu va depasi echivalentul in moneda locala a sumei de 500 EURO. Valoarea rambursului unei trimiteri postale nu va depsi niciodat suma 5000 RON/persoane juridice, respectiv 7000 RON/persoane fizice. (2.c.) Trimiterile postale nu trebuie sa conţina niciunul din articolele interzise prevazute de reglementarile legale in vigoare, inclusiv convenţiile internaţionale la care România a aderat, bani sau instrumente negociabile (precum cecuri, cambii, obligaţiuni, carnete de economii, carduri de credit preplatite, certificate de acţiuni sau alte titluri de valoare), arme de foc si obiecte periculoase, articole de valoare neobisnuita (precum antichitaţi, pietre preţioase, opere de arta, timbre, produse unicat, aur sau argint).
(2.d.) Trimiterile postale nu trebuie sa conţina obiecte care pot pune in pericol viata oamenilor, a animalelor sau a mijloacelor de transport de orice fel, sau care ar putea altera sau deteriora alte bunuri transportate prin URBAN LINK, sau articole al caror transport, export sau import este interzis prin legile in vigoare.
2.1 Expeditorul raspunde de corectitudinea si caracterul complet al detaliilor consemnate in nota de transport, de asigurarea faptului ca toate trimiterile postale prezinta o forma de ambalare ce asigura continutul impotriva riscurilor obisnuite de transport;
2.2. Expeditorul declara ca toate trimiterile postale prezentate pentru colectare in condiţiile acestor termeni au fost pregatite in locaţii sigure de catre el personal (in cazul unui expeditor individual) sau de catre personalul responsabil angajat de el si ca au fost protejate impotriva intervenţiilor neautorizate in timpul pregatirii, depozitarii si trimiterii catre URBAN LINK.
2.3. AMBALAREA: ­Corecta ambalare si pregatire a bunurilor pentru preluarea, transportul si livrarea acestora de catre URBAN LINK, cu respectarea cerintelor din prezentele conditii si a legilor in vigoare, precum si intreaga documentaţie ce insoteste continutul care (in fiecare caz in parte) sunt necesare pentru transportul trimiterilor postale, sunt responsabilitatea Expeditorului. 
Recomandarile noastre pentru ambalarea bunurilor Dumneavoastra si asigurarea acestora impotriva riscurilor obisnuite de transport sunt:
Obiecte si produse din sticla: Ambalaj special oferit de producator prentru transport; ­Cutie de lemn/metal, umpluta la interior cu polistiren, folie de plastic cu bule sau alt material protector;
Bunuri, produse si/sau obiecte casante: Ambalaj din lemn/carton preset/metal, umplut la interior cu polistiren, folie de plastic cu bule sau alt material protector;
Lichide imbuteliate in sticla: Ambalaj special din carton/lemn/metal umplut la interior cu polistiren, folie de plastic cu bule sau alt material protector;
DVD­uri, CD­uri si dispozitive electromagnetice: Ambalaj de carton sau de plastic ce pemite fixarea produsului la interior; Ambalaj special pentru astfel de produse, cu protectie interioara;
Electronice, Electrocasnice, echipamente IT & C: Ambalajul original, special oferit de producator prentru transport; Cutie de lemn/carton captusita cu polistiren sau alt material protector de acelasi tip;
Statuete, picturi, tablouri si/sau alte lucrari de arta: Ambalaj din lemn/metal umplut cu polistiren, folie de plastic cu bule sau alt material protector;
Instrumente muzicale: Ambalajul original, special oferit de catre producator pentru transport; Ambalaj din lemn captusit cu polistiren sau alt material protector;
Materiale de tip Print­uri/Tiparituri (cataloage, mape, reviste, pliante, calendare): Cutie/tuburi din carton rezistente, oferite de producator pentru transport
Postere si afise inramate: Cutii din lemn/carton captusit cu polistiren sau alt material protector.
Daca se constata faptul ca trimiterile postale nu indeplinesc unele dintre restricţiile sau condiţiile de mai sus, URBAN LINK are dreptul refuza sa primeasca trimiterile respective. 
2.4 Expeditorul este raspunzator pentru costurile si cheltuielile rezonabile ale URBAN LINK (inclusiv pentru depozitare), pentru acele pierderi, taxe si taxe vamale pe care le poate suporta URBAN LINK si pentru toate pretenţiile ridicate impotriva URBAN LINK, din cauza ca o trimitere postala nu indeplineste vreuna dintre restricţiile, condiţiile sau interpretarile din paragraful 2.1. de mai sus, sau din cauza oricarui refuz sau suspendare de transport, sau din cauza returnarii unei trimiteri postale de catre URBAN LINK. In cazul returnarii unei trimiteri, Expeditorul va fi raspunzator si pentru plata tarifelor pentru serviciile postale prestate la returnare, calculate in conformitate cu tarifele comerciale curente ale URBAN LINK.
2.5. URBAN LINK nu va acoperi eventualele pierderi suportate de Expeditor si care survin in urma serviciilor prestate de catre URBAN LINK, in cazul trimiterilor postale care nu indeplinesc restricţiile sau condiţiile stabilite in paragraful 2.1. In acest caz, Expeditorul nu va avea dreptul la nicio despagubire pentru cheltuielile aferente serviciilor postale pe care le­-a solicitat si achitat.
2.6. In cazurile independente de vointa sa, in care URBAN LINK nu a putut efectua serviciile postale solicitate de Expeditor privind o trimitere postala, in conformitate cu aceste prevederi si URBAN LINK nu poate, in decursul a 10 luni de la data preluarii trimiterii postale, sa obţina instrucţiunile Expeditorului privind modul de dispunere a trimiterii postale, sau sa identifice/contacteze Expeditorul sau orice alta persoana ce are un drept asupra bunurilor ce ii alcatuiesc continutul, URBAN LINK este indreptaţita sa intre in proprietatea bunurilor in cauza, sau sa dispuna vanzarea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare si a acestor termeni si conditii. Sumele/bunurile rezultate din astfel de situatii/vânzari vor stinge in primul rând orice taxe, costuri sau cheltuieli (inclusiv dobanzi) restante in legatura cu trimiterea postala sau cu alt obiect care aparţine Expeditorului in cauza. Orice inregistrare va fi pastrata/arhivata pentru a fi disponibila la cererea Expeditorului. 
2.7. Durata maxima de pastrare a trimiterilor postale care nu au fost nici predate Destinatarului si nici returnate Expeditorului va fi de 10 luni de la data colectarii, dupa care trimiterea postala devine proprietatea URBAN LINK, conform paragrafului 2.6., prestatorul de servicii fiind exonerat de orice raspundere.
3.TARIFELE
Dumneavoastra va exprimati acordul sã achitati contravaloarea serviciilor postale intre cele douã locatii specificate in documentul de transport, conform tarifelor in vigoare la data comandarii acestora (tariful este mentionat pe prezentul document de transport, cu exceptia cazului in care existã un contract separat care reglementeazã tarifele). In cazul in care Dumneavoastra ne instiintati asupra faptului cã ati cãzut de acord ca Destinatarul sau o tertã parte sã achite contravaloarea serviciilor postale sau/si orice alte taxe sau costuri suplimentare, iar acestia refuzã aceasta platã, Dumneavoastra va obligati sa suportati sumele corespunzãtoare.
4. TIMPI DE LIVRARE
Pentru serviciile postale oferite de URBAN LINK, vor fi aplicabili urmatorii timpi de livrare: 
4.1. URBAN LINK garanteaza livrarea trimiterilor dumneavoastra postale in termen de maxim 12 ore de la colectarea acesteia, in cazul serviciului URBAN LOCO, si 48 de orea in cazul serviciului URBAN NATIONAL. Termenul de livrare pentru serviciul SAME DAY este de 1-4 ore de la momentul colectarii. 
4.2. In cazul Serviciului Ramburs, termenul de returnare a contravalorii trimiterii postale este de 3 (trei) zile lucratoare, de la data livrarii acesteia.
4.3. In cazul serviciului Confirmare de Primire, termenul de retunare a dovezii privind predarea trimiterii, confirmata in scris de catre destinatar, este de maxim 24 ore de la livrare.
4.4. In cazul trimiterilor postale nelivrabile (destinatar avizat, adresa gresita/incompleta, destinatar mutat, refuzat), Expeditorului i se vor aduce la cunostinta problemele intampinate la livrare prin intermediul datelor de contact oferite la momentul colectarii, acesta avand la dispozitie un termen de maxim 6 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta pentru corectarea adresei de livrare si/sau informarea URBAN LINK asupra modului in care se va proceda in continuare cu trimiterea postala (redirectionare catre o alta adresa/returnare/abandon). Dupa depasirea termenului alocat, pentru depozitarea trimiterilor postale aflate in imposibilitate de livrare, URBAN LINK va percepe o taxa suplimentara de depozitare, in valoare de 3 RON/zi + TVA.
O trimitere postalapoate fi declarata in imposibilitate de livrare, in urmatoarele situatii:
- adresa de livrare este gresita sau incompleta;
- destinatarul este mutat de la adresa indicata;
- destinatarul nu este de gasit la adresa de livrare si nu poate fi contactat (in acest caz, destinatarul este avizat la adresa de livrare - i se lasa o nota de avizare cu informatii referitoare la trimiterea postala si la datele noastre de contact - iar dupa doua incercari de livrare nereusite si daca destinatarul nu poate fi contactatat sau nu raspunde avizarilor lasate, trimiterea postala este declarata in imposibilitate de livrare)
- destinatarul refuza primirea trimiterii postale
4.5. In cazul destinatarilor avizati la adresa de livrare, dupa doua incercari de livrare nereusite, termenul de pastrare a trimiterilor postale la sediile URBAN LINK in vederea ridicarii de la sediile noastre este de 6 zile lucratoare de la data avizarii clientului destinatar. Dupa depasirea termenului prevazut la paragraful 
4.5., URBAN LINK va face demersurile de returnare a trimiterii postale, Platitorul serviciilor postale obligandu­se sa achite si costurile suplimentare ce decurg din returnarea trimiterii postale.
5. RUTE: Rutele precum si modalitatile de transport a trimiterilor Dumneavoastra postale sunt la dispozitia URBAN LINK.
6. RASPUNDEREA FURNIZORULUI/LIMITELE RASPUNDERII:
URBAN LINK este rãspunzãtoare pentru pierderea deteriorarea sau distrugerea trimiterilor postale, cauzate din cupla sa exclusivã, in conditiile de mai jos:
a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, daca Expeditorul achita tariful ce include 1 % din valoarea declarata;
2. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livrarii la Destinatar, daca Expeditorul achita tariful ce include 1 % din valoarea declarata;
3. cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia Destinatarului, cand furnizorul de servicii postale a omis incasarea rambursului de la Destinatar, daca Expeditorul achita tariful ce include 1 % din valoarea declarata;
4. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, daca Expeditorul achita tariful ce include 1 % din valoarea declarata;
2. cu cota ­parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, daca fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata (Expeditorul achita tariful ce include 1 % din valoarea declarata);
3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata
6.1. La sumele prevazute la lit. a) si b) se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul;
6.2. Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale;
6.3. In situatia in care Expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate;
6.4. In afara despagubirilor prevazute la alin. (1) lit. a), se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale;
6.5. In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de Expeditor prin indicatii speciale se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard;
6.6. In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre Destinatar, furnizorul de serviciu postal are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia Expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.
6.7. URBAN LINK va raspunde fata de Expeditor pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale prin plata unor penalitati in cuantum de 0,10% din tariful serviciului pentru fiecare ora de intarziere.
 Valoarea declarata a unei trimiteri postale nu va putea depasi niciodata suma de 10.000 EURO sau echivalentul in moneda locala iar raspunderea URBAN LINK va fi limita in cadrul acestui serviciu la 10.000 EURO sau echivalentul in moneda locala. 
URBAN LINK este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii: a) paguba s­a produs ca urmare a faptei Expeditorului sau a Destinatarului; b) Utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale; c) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre Destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea/furtul continutului trimiterii postale; d) paguba s­-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit. In acest caz, Expeditorul are dreptul la resituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.
De asemenea, in cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, Expeditorului ii va fi restituit si tariful incasat la depunerea trimiterii postale.
URBAN LINK nu poate fi considerata raspunzatoare pentru: ­ deteriorari sau pierderi indirecte sau speciale, care includ fara a fi limitate insa la acestea: incalcarea inţelegerilor sau a altor contracte, nesemnarea la timp a unor contracte; pierderea venitului, profitul dobânzii pieţei; pierderi ale altor foloase aduse de conţinut; alte pierderi indirecte (inclusiv pierderi eventuale derivând din neparticiparea la licitaţii, neincheierea unor contracte cu terţi, etc.). De asemenea, URBAN LINK nu este raspunzatoare pentru deteriorari de natura electrica sau magnetica sau pentru stergerea imaginilor sau inregistrarilor electronice sau fotografice ce pot aparea pe durata furnizarii serviciilor postale. Riscul aparţine in acest caz, in intregime, Expeditorului, care are obligatia de a asigura forma corespunzatoare de ambalare si protectie a bunurilor de acest tip.
7. CONDITII DE CALITATE ALE SERVICIILOR POSTALE:
S.C. URBAN LINK S.R.L. se obliga:
a) Sa efectueze la timp si in conditii de buna calitate prestatiile pentru Expeditor; b) Sa nu dauneze prin activitatile sale relatiile Expeditorului cu partenerii sai; b) Sa nu deschida trimiterea postala; c) Sa nu utilizeze metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da altor persoane posibilitatea cunoasterii continutului trimiterii postale; d) Sa asigure secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor Expeditorului cu partenerii sai, protectia dreptului la viata privata; e) Sa nu utilizeze, pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare care pot altera ori deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postala sau doar continutul acesteia; f) Sa informeze de indata Expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc); g) Sa respecte timpii de livrare ai trimiterilor postale ceruti de client; h) Sa predea trimiterea postala la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala; i) Sa primeasca reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se considera prejudiciat, prin prestarea necorespunzatoare a unui serviciu postal.
8. OBLIGATIILE EXPEDITORULUI
8.1. Expeditorul, prin semnarea documentului de transport, declara si este raspunzator de urmatoarele: ­continutul trimiterii postale a fost impachetat astfel incât sã fie protejat impotriva riscurilor obisnuite de transport; ­continutul trimiterii postale a fost in mod corect descris si adresa destinatarului este corectã, completã si lizibilã; continutul trimiterii postale nu este interzis sau restrictionat de IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte regulamente interne sau internationale referitoare la transport, din care amintim: stupefiante, narcotice, substante toxice, inflamabile sau interzise ori al cãror transport necesita autorizãri speciale, animale, antichitãti (casante si/sau fragile), azbest, lingouri, bani sau articole negociabile (din aceasta categorie fac parte si bonurile de masa sau bonurile cadou), arme de foc sau parti componente, munitie, blanuri, ramasite umane (inclusiv cenusa) sau fluide umane, bijuterii, metale, pietre pretioase, fara insa a se limita la acestea; ­a declarat orice bunuri considerate periculoase, in conformitate cu legislatia in vigoare si acesti termeni si conditii; asigura respectarea termenului limitã de platã;
8.2. Expeditorul este de acord ca, in cazul in care incalca vreuna din prevederile de mai sus, este singurul raspunzator si ca va despagubi URBAN LINK pentru orice dauna si va acoperi orice cheltuiala (incluzând eventualele cheltuieli judiciare) cauzate URBAN LINK, in mod direct sau indirect. URBAN LINK nu va acoperi eventualele pierderi suportate de Expeditor si care survin in urma serviciilor prestate de catre URBAN LINK pentru trimiterile postale care nu indeplinesc restricţiile sau condiţiile menţionate mai sus.
9. RECLAMATII SI SESIZARI
Toate reclamaţiile la adresa URBAN LINK pot fi inaintate in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale spre livrare, prin urmatoarele modalitati:
- in scris, prin e­mail, fax, sau prin posta, cu confirmare de primire;
- direct, prin depunerea lor la sediile URBAN LINK;
- indirect, prin intermediul oricarui angajat al URBAN LINK care sesizeaza o nemultumire a unui client/colaborator URBAN LINK;
- inregistrate direct de agentii departamentului Reclamatii ai URBAN LINK S.R.L.:
       - in aplicatia/ softul de reclamatii
       - in scris, prin e­mail, sau pe fax
       - verbal.
Timpul de contactare a Clientului pentru reclamatiile scrise (web, e­mail, fax) este de maxim 2 ore. Daca sesizarea inaintata de Client nu se poate solutiona in acest interval, obligatoriu, in maxim 2 ore, se va oferi un raspuns intermediar (de confirmare a inregistrarii reclamatiei) – mesajul transmis va asigura Clientul ca sesizarea a fost receptionata si ca cele semnalate vor fi atent investigate, situatia prezentata urmand a se solutiona intr­un interval de timp agreat. Toate reclamatiile vor primi un numar de inregistrare, care i se va comunica persoanei care a depus reclamaţia prin mijloacele de contact puse de aceasta la dispozitia URBAN LINK. In comunicarile ulterioare dintre parţi se va menţiona acest numar de inregistrare. Reclamaţia trebuie documentata prin punerea la dispoziţie a tuturor datelor si documentelor relevante privind evenimentul invocate, de exemplu: copii ale documentului de transport (NT) documentele pe baza carora Expeditorul isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete, precum documentele fiscale (bon fiscal, chitanta, ordin de plata, s.a.) care atesta plata serviciului, ambalaj deteriorat, etc. URBAN LINK isi rezerva dreptul de a respinge reclamaţia formulata in cazul in care nu este respectata procedura descrisa mai sus si daca nu au fost achitate serviciile de transport aferente trimiterii postale implicata in situatia sesizata.
Despagubirile vor fi achitate prin ordin de plata sau mandat postal, in termen de 5 zile de la confirmarea despagubirii.
Termenul de soluţionare a reclamaţiilor pentru toate serviciile oferite de catre URBAN LINK va fi de maxim de 3 luni de la data inregistrarii acestora.